Kaçak Ve Usulsüz Kullanım

Kaçak ve Usulsüz Kullanım
 • Resmi olmayan bir şekilde doğal gaz kullanırsanız,  

 

 • İGDAŞ onayı olmadan doğal gaz sayacını değiştirirseniz,  

 

 • Sözleşme sizin adınıza olmadığı halde doğal gaz kullanırsanız,

 

 • Doğal gaz tesisatınızda İGDAŞ onayı olmadan değişiklik yapar veya yaptırırsanız,

 

 • İGDAŞ tarafından kapatılan sayacınızı kendiniz açarsanız, kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanmış olursunuz.

 

Kaçak veya Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı
 • Resmi olmayan bir şekilde doğal gaz kullanırsanız,  

 

 • İGDAŞ onayı olmadan doğal gaz sayacını değiştirirseniz,  

 

 • Sözleşme sizin adınıza olmadığı halde doğal gaz kullanırsanız,

 

 • Doğal gaz tesisatınızda İGDAŞ onayı olmadan değişiklik yapar veya yaptırırsanız,

 

 • İGDAŞ tarafından kapatılan sayacınızı kendiniz açarsanız,

 

 • Sayacın sarfiyat kaydetmesini engelleyecek müdahalelerde bulunursanız veya sayaçtan geçirilmeden doğal gaz kullanırsanız, kaçak veya Usulsüz kullanım yapmış olursunuz.

 

 • Kaçak doğal gaz kullanımı halinde % 200, 2 yıl içerisinde tekerrürü halinde öncekinin 2(iki) katı ceza; Usulsüz doğal gaz kullanımı halinde ise sayaç açma kapama bedelinin 3 katı ceza uygulanır.

 

EPDK Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği; Kaçak doğal gaz kullanımı; Madde 52- (Değişik:RG-14/5/2022-31835)

 

Dağıtım veya ölçüm sistemine ya da tesisata herhangi bir şekilde müdahale edilerek tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, tüketimin eksik veya hatalı ölçülerek ya da hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesi, kaçak doğal gaz kullanımı olarak kabul edilir. Kaçak doğal gaz kullanımının tespit edilmesinde, dağıtım şirketinin tespitini doğru bulgu ve belgelere dayandırması ve tüketici haklarının ihlal edilmemesi esastır.

Kaçak doğal gaz kullanıldığının tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından fotoğraf, video ve benzeri uygun kayıt araçlarıyla görüntü alınarak tutanak düzenlenir ve arşivlenir. Dağıtım şirketi tarafından kaçak kullanımın engellenmesi için gereken önlemler alınır.

Kaçak doğal gaz kullanımının tespiti halinde, ölçüm ve kontrol sonuçlarına göre düzenlenen belgelere dayanılarak hesaplanmak suretiyle kullanım süresi ve bu süre içerisinde tüketilen doğal gaz miktarı dikkate alınarak dağıtım şirketi tarafından bu fiili işleyene veya yararlanana tahakkuk ettirilecek bedel içerisine, sebep olunan zarar ve ziyan, hesaplama ile elde edilen doğal gaz miktarı karşılığı bedel ve hesaplanan bu miktarın 2 (iki) katı karşılığı kaçak kullanım bedeli yansıtılır. Kaçak kullanımın aynı tüketici tarafından iki yıl içerisinde tekrarı halinde her bir tekrarda kaçak kullanım bedeli katsayısı bir öncekinin 2 (iki) katı olarak uygulanır.

 

EPDK Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği; Usulsüz doğal gaz kullanımı; Madde 53 — (Değişik:RG-9/6/2017- 30091)  

 

Müşterinin;

a) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın doğal gaz kullanması,

b) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğal gaz bağlantısı yapması,

c) Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğal gaz kullanması,

d) İç tesisatta onaysız tadilat yaparak doğal gaz kullanması,

hallerinde dağıtım şirketi tarafından usulsüz doğal gaz kullanım işlemi yapılır ve müşterinin doğal gazı kesilir.

Ancak, birinci fıkranın (c) bendindeki hallerde, usulsüz doğal gaz kullanımı tespitinden önce dağıtım şirketine başvuruda bulunulmuş olması ve bunun belgelenmesi durumunda, usulsüz doğal gaz kullanımına ilişkin yaptırım hükümleri uygulanmaz. (Ek cümleler:RG-14/5/2022-31835) Ayrıca, sözleşme sahibinin her türlü hukuki ve mali sorumluluğu üstlendiğine dair dağıtım şirketine yazılı bir taahhütname vermesi kaydıyla aynı adreste yaşayan birinci dereceye kadar alt soy ve üst soy ile eş için kendi adına sözleşme yapmadan yapılan kullanımlar usulsüz kullanım sayılmaz. Bu durumlarda fiili kullanıcının bilgileri dağıtım şirketi tarafından kayıt altına alınarak sistemlerinde gerekli güncellemeler yapılır.

Usulsüz doğal gaz kullanımının tespiti halinde dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve gerekli müdahale yapılır. Doğal gazın kesilmesine neden olan usulsüzlüğün ortadan kalkması halinde, dağıtım şirketi tarafından bu Yönetmeliğin 45 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(Değişik fıkra:RG-14/5/2022-31835) Birinci fıkranın (d) bendindeki hallerde, onaysız yapılan tadilat neticesinde tesisata ilave cihaz eklenmesi ile tüm yakıcı cihazların toplam kapasitesinin kullanılan sayacın ölçüm aralığını aşması halinde durumun tüketiciye bildirilmesi kaydıyla, yapılan tadilat tarihinden itibaren tüm tüketim faturaları kullanılan tüm yakıcı cihazların toplam kapasitesi esas alınarak bulunan yeni değer ile adreste bulunan sayacın azami ölçüm kapasitesi arasındaki farka göre tahakkuk ettirilir. Tadilat tarihinin üzerinden 1 (bir) yıldan çok süre geçmesi halinde son 1 (bir) yıllık süre üzerinden işlem yapılır.

(Ek fıkra:RG-14/5/2022-31835) Usulsüz kullanım tespiti durumunda fiili kullanıcıya Kurul tarafından belirlenen usulsüz kullanım bedeli yansıtılır.