Eğitim Politikası

Eğitim Politikası

Doğal gaz işletmeciliği, yüksek güvenlik ve özel teknolojiler gerektiren yapısı ile tecrübeli ve nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulan bir sektördür. Doğal gaz şebekesinin işletme emniyeti, acil müdahalelerin güvenli ve kesintisiz yapılabilmesi için gereken bilgi ve yetkinlikler, çalışanlara; ancak etkin bir eğitim stratejisi geliştirerek kazandırılabilir. Günümüzde bilgi ve teknolojideki hızlı değişim, ulusal ve uluslar arası alandaki rekabet gibi faktörler kurumlar için çalışanların devamlı gelişimini, dolayısı ile eğitimin sürekliliğini gerektirmektedir.

İGDAŞ, kuruluş aşamasından itibaren kendisini ileriye taşıyacak anahtar parametrelerin bünyesinde çalışan insanların oluşturduğu değerlerin,  şirket stratejilerinin, yapısının, sistem ve süreçleri ile şirketin müşterileri ve toplumla kurduğu ilişkilerin  toplamından oluşan entelektüel sermaye olması gerektiği anlayışını taşımaktadır.

Eğitim politikası beyanı;

Çalışanlarımızın mesleki bilgi ve yetkinliklerini geliştirerek bu kazanımları İGDAŞ strateji ve hedefleri doğrultusunda iş sonuçlarına yansıtmak ve kişisel gelişim programları ile bireysel yaşam kalitelerini de yükseltmek için,

İGDAŞ’da;

• Her düzeydeki çalışanın, bugün ve gelecekteki eğitim ve gelişim ihtiyaçları, strateji ve hedefler doğrultusunda belirlenir,
• Çalışanlar, etkin eğitim programları ile iş gereklerine uygun bilgi ve yetkinliklerle donatılır,
• Eğitim ihtiyaç analizleri ve eğitim uygulama faaliyetleri, değişen iş koşulları, yasalar, normlar ve yeni teknolojiler gözetilerek güncel tutulur,
• Eğitim ve gelişim imkânları, tüm çalışanlara fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek sunulur,
• Eğitim ve gelişim faaliyetlerinin değerlendirme ve analiz çalışmaları, titizlikle yapılarak; ileri besleme sağlayacak veriler olarak kayıt altına alınır,
• Eğitim faaliyetleri, çağdaş yetenek yönetimi anlayışıyla İGDAŞ’ın entelektüel sermayesini geliştirecek şekilde düzenlenir,
• Çalışanların sürekli gelişimi için gerekli kaynak ayrılır.