169 Politikamız - İgdaş

Politikamız

1 Yönetim Politikası

• Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, 

• Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak, 

• Biz bilinci ile çalışmak, 

• Varolan ile yetinmeyip sürekli gelişmek, 

• Sistem yaklaşımı ile çözüm üretmek, 

• Çevreye vereceğimiz olumsuz etkilerimizi kaynağında azaltmak, 

• Çalışma ortamlarımızı tüm paydaşlarımız için daha güvenli hale getirmek.

2 Çevresel Yönetim Politikası

Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir şehircilik anlayışı çerçevesinde, İstanbul’un havasını temizleyerek, bu konuda metropoller içerisinde en üst sıralara çıkarmak.

İGDAŞ Çevre Vizyonu:
Çevre Yönetim Sistemi konusunda tüm kurum ve kuruluşlara örnek olabilecek bir model geliştirerek, bu konuda kendi ekolünü oluşturan bir çevre okuluna dönüşmek.

İGDAŞ Çevre Hedefleri:
Çevre Misyonumuzdan Vizyonumuza gerçekleştirdiğimiz yolculukta çevresel amaçlarımıza ulaştıracak hedefler belirlenmekte ve Stratejik Plan üzerinden hayata geçirilmektedir.

İGDAŞ ÇEVRE POLİTİKASI

Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un gaz dağıtım şirketi olarak,  İstanbul halkı kadar tüm dünya insanlığı için temiz havanın ve sağlıklı, sürdürülebilir ve bunlarında ötesinde yaşanabilir bir çevrenin sağlanması ve en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. 

Bu amaçla Çevre Politikamızın şartlarını gerçekleştirmeye kendimizi adamış bulunuyoruz.

Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını benimsemiş, Türkiye’nin en köklü ve çevreci doğalgaz dağıtım şirketi olarak,

• Konfor ve kaliteden ödün vermeden gökyüzü ile arkadaş kalarak değişime, gelişime açık ve yenilikçi olmak, 
• İlgili çevre mevzuatlarının geliştirilmesine katkı sağlamak, mevzuat gerekliliklerini öncelikli olarak yerine getirmek ve gerektiğinde yasal mevzuatlarında ötesinde, sosyal sorumluluk projelerini de içerecek iyileştirmeleri hayata geçirmek,
• “İGDAŞ Gökyüzüyle Arkadaş” sloganını kalıcı hale getirerek, “İGDAŞ Tabiatla Arkadaş” sloganına ulaşmak, 
• Enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını ve tasarruf edilmesini sağlamak,
• Teknolojik gelişmeleri de takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemek, atıkları kaynağında azaltmak, atıkları öncelikli olarak geridönüşüm sürecine/geri kazanım sürecine dahil etmek ve geri kazanımı mümkün olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ettirmek,
• Çevre etkilerimizi kaynağında azaltarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek,
• Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir çevresel kaza veya acil durumda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak,
• Tüm paydaşlarımızın çevre bilincini ve çevre duyarlılığını geliştirmek için iletişim kanallarını sürekli açık tutarak; sürekli eğitimler, etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek,
• Çevreyi koruma ve geliştirme prensibimizi tüm paydaşlarımızla birlikte geliştirmek,
• Yaşadığımız çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmak,
• Çevresel Misyon ve Vizyonumuz çerçevesinde çevresel amaç ve hedeflerimizi belirlemek, gözden geçirmek ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli her türlü kaynağı ayırarak sistemin devamlılığını sağlamak ve sürekli geliştirmek,
• “Konforun, kaliteli hizmet eşliğinde sunulduğu yer” denildiğinde “İGDAŞ” ; İGDAŞ denildiğinde de temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevre algısını/anlayışını tüm paydaşlarımıza yaygınlaştırarak pekiştirmek,

Taahhüdümüzdür.

İGDAŞ tarafından taahhüt edilen ve uygulanan bu politika; tüm paydaşlarımızın, kamu ve üçüncü şahısların erişimine de açık tutulmaktadır.

3 İnsan Kaynakları Politikası

1. Şirketin amaç ve geliştirme hedefleri doğrultusunda gerekli nitelik ve gelişme yeteneklerine sahip kişilerin istihdamı esas alınır.

2. Şirket, personeline mesleki bilgi ve yeteneklerine göre, istihdam şartları ve kendilerini yetiştirmeleri yönünden adil ve eşit imkânlar sağlar.

3. Şirket, hedeflerini gerçekleştirebilmek için, çalışanları verimlilik ve kârlılık ilkelerine uygun olarak, maliyet bilinci içinde çalışmaya teşvik eder. Personelin bu yöndeki görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla aktarabilmesini sağlamaya yönelik tedbirler alır.

4. Şirket, personelinin amirleri ve iş arkadaşları ile iyi ilişkiler kurmasına ve çalışma barışının ahenkli bir şekilde devamını sağlamaya yönelik tedbirleri alır. Yapılan işin niteliğine uygun, rahat ve güvenli bir iş ortamı sağlar.

5. Şirket, personelini başarılı olmaya teşvik eder, yetenekli ve başarılı personelin girişimciliğini destekler. Başarılı olanları ödüllendirir.

6. Şirket, personelini, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında haberdar eder.

7. Şirket, personelinin kişiliğine saygı duyar, haklarını korur.

8. Şirket yöneticileri, kendilerine bağlı personelin, işlerini verimli ve işin gereklerine uygun olarak yapabilecek düzeye eriştirilmesinden, işin gerektirdiği sorumluluk, iş disiplini, tutum ve davranışlara uygun çalışmasından ve ayrılmaları veya terfileri halinde yerlerine geçecek elemanların yetiştirilmesinden sorumludurlar.

4 İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Kuruluş amacı İstanbul halkına hizmet olan İGDAŞ, çalışanları ve tüm paydaşları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmaya kararlıdır.

Bu amaçla İGDAŞ olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda;
Bütçemizden gerekli kaynağı ayırmayı,
Bilinçli çalışan ve paydaş topluluğu oluşturmayı,
Yürürlükteki mevzuata tam uyumu,
Çalışanlarımıza, bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirecek eğitimler vermeyi ve periyodik olarak tekrarlamayı,
Sürekli iyileştirme ve önleyici davranış yaklaşımımızla risklerimizi etkin yönetmeyi,
Sektörde örnek ve öncü bir dünya şirketi olarak tanınmayı,
Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve yararlanmayı,
Çalışanlarımızla ve paydaşlarımızla iletişim kanallarını açık tutmayı,
Çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı, kazaları ve ramak kala olayları bildirmeye teşvik etmeyi,
Afet ve acil durumlara müdahale edecek bir yapılanma oluşturmayı, taahhüt ederiz.

5 Eğitim Politikası

Doğalgaz işletmeciliği, yüksek güvenlik ve özel teknolojiler gerektiren yapısı ile tecrübeli ve nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulan bir sektördür. Doğalgaz şebekesinin işletme emniyeti, acil müdahalelerin güvenli ve kesintisiz yapılabilmesi için gereken bilgi ve yetkinlikler, çalışanlara; ancak etkin bir eğitim stratejisi geliştirerek kazandırılabilir. Günümüzde bilgi ve teknolojideki hızlı değişim, ulusal ve uluslar arası alandaki rekabet gibi faktörler kurumlar için çalışanların devamlı gelişimini, dolayısı ile eğitimin sürekliliğini gerektirmektedir.

İGDAŞ, kuruluş aşamasından itibaren kendisini ileriye taşıyacak anahtar parametrelerin bünyesinde çalışan insanların oluşturduğu değerlerin,  şirket stratejilerinin, yapısının, sistem ve süreçleri ile şirketin müşterileri ve toplumla kurduğu ilişkilerin  toplamından oluşan entelektüel sermaye olması gerektiği anlayışını taşımaktadır.

Eğitim politikası beyanı;

Çalışanlarımızın mesleki bilgi ve yetkinliklerini geliştirerek bu kazanımları İGDAŞ strateji ve hedefleri doğrultusunda iş sonuçlarına yansıtmak ve kişisel gelişim programları ile bireysel yaşam kalitelerini de yükseltmek için,

İGDAŞ’da;

• Her düzeydeki çalışanın, bugün ve gelecekteki eğitim ve gelişim ihtiyaçları, strateji ve hedefler doğrultusunda belirlenir,
• Çalışanlar, etkin eğitim programları ile iş gereklerine uygun bilgi ve yetkinliklerle donatılır,
• Eğitim ihtiyaç analizleri ve eğitim uygulama faaliyetleri, değişen iş koşulları, yasalar, normlar ve yeni teknolojiler gözetilerek güncel tutulur,
• Eğitim ve gelişim imkânları, tüm çalışanlara fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek sunulur,
• Eğitim ve gelişim faaliyetlerinin değerlendirme ve analiz çalışmaları, titizlikle yapılarak; ileri besleme sağlayacak veriler olarak kayıt altına alınır,
• Eğitim faaliyetleri, çağdaş yetenek yönetimi anlayışıyla İGDAŞ’ın entelektüel sermayesini geliştirecek şekilde düzenlenir,
• Çalışanların sürekli gelişimi için gerekli kaynak ayrılır.

 

6 Müşteri Şikayetlerini Ele alma Politikası

• Müşterilerimizden gelen şikâyetleri tüm yasal yükümlülükler çerçevesinde değerlendirmek, 
• Tüm paydaşlarımız için iletişim kanalları oluşturmak, 
• Müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla gerekli kaynakları ayırmak,
• Çalışanları, müşteri beklentilerine cevap verebilmeleri için gerekli yetkinlikle donatmak,
• Teknolojik gelişmelerden faydalanarak  müşteri beklentilerini en hızlı şekilde karşılamak,
• Gelen tüm müşteri başvurularını kayıt altına alarak;
          •  İzlenebilirlik,
          • Objektiflik,
          • Şeffaflık,
             • Gizlilik,
             • Hesap verebilirlik ve 
             • Müşteri Odaklılık yaklaşımıyla ele almak, 
• Tüm iç ve dış kaynaklı makul çözüm yolları tükenene ve müşteri tatmin edilene kadar şikayeti izlemek, başvuruları analiz ederek sürekli iyileştirmeyle müşteri beklentilerini karşılamak taahhüdümüzdür.

 

7 Bilgi Güvenliği Politikası

İGDAŞ olarak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında olan süreçlerimize ait tüm riskleri yönetmek ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla;

  • ISO/IEC 27001 standardına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak işletmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamayı,
  • Güvenlik İhlal olaylarını en aza indirmeyi,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili tüm yasal düzenlemelere uymayı,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını arttıracak faaliyetler düzenleyerek paydaşlarımız nezdinde var olan güveni ve memnuniyeti pekiştirmeyi,
     

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulamayı hedefliyoruz.

8 6698 Sayılı KVK Kanunu

Bu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi gereğince yapılmaktadır. İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden doğal gaz hizmeti almak için Şirketimize bildirdiğiniz veya Şirketimizce çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında "Veri Sorumlusu" sıfatıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız veya alacağınız hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün veya hizmet teklifi, modelleme, raporlama, risk izleme, Şirketimizin potansiyel müşteri tespiti vb. amaçlar ile doğal gaz faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara ve hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde diğer kişi/kurum ve kuruluşlara, Şirketimiz sözleşmeli Avukatlarına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz Genel Müdürlük veya Şubelerimiz üzerinden yapılmış olan başvurular, internet sitemiz, çağrı merkezimiz, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, PTT, Bankalar vb. gibi yöntemler ile Şirketimizin müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.
 
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11 inci Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız, Şirketimizin mevzuattan ve iş bu formdan doğan hakları saklı kalmak üzere, bulunmaktadır. Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının kişisel verilerinin gizliliği açısından tehlike arz eden veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında karşılanması mümkün olmayan talepleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.
 
Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Saygılarımızla,

İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (İGDAŞ)

9 ISO 550001 Varlık Yönetimi Politikası

İGDAŞ; tüm kritik varlıklarını ve risklerini etkin bir şekilde yöneterek paydaşlarının sağlığı ve güvenliğinden ödün vermeden, optimum kaynak kullanımı ile müşteri odaklı, yasalara uyumlu,  çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve kesintisiz hizmet sağlar.

İGDAŞ, Varlık Yönetimi Politikası sekiz ana hedef etrafında gelişmiştir:

1.GÜVENLİK
• Tüm İGDAŞ faaliyetlerinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulması ve bunun muhafaza etmek
• Varlıklarımızı risklerini belirleyerek Sürekli iyileştirme ve önleyici davranış yaklaşımımızla risklerimizi etkin yönetmek
• Stratejik planda yer alan hedeflere uyumlu olarak güvenliğine ilişkin proseslerin yürütmek

2.PAYDAŞ MEMNUNİYETİ
• Tüm hizmet standartlarının karşılamak
• Müşteri deneyimi anlayışımızı sürekli olarak geliştirmek
• Paydaşlarla etkin iletişiminin sağlanarak beklentileri karşılamak

3.ÇEVRE
• Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin çevre üzerindeki etkisini en aza indirgemek 
• Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak

4.KALİTE
• ISO 55001 sertifikasyonunun diğer kalite yönetim sistemleri ile uyumlu bir şekilde gerekliliklerinin sağlanmak ve sürdürmek
• Varlık Yaşam Döngüsü ile sistemin güvenilir ve verimli bir şekilde çalıştırmak

5.FİNANS
• Güçlü finansal planları geliştirilmek
• Ekonomik ve verimli Yatırım planları geliştirmek
• Uzun dönemli varlık yenileme programları için optimum kaynak kullanmak

6.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
• Sürdürülebilir bir büyüme ile tüm paydaşlarına en üst seviyede katma değer sağlamak
• Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve yararlanmayı sağlamak.
• Proaktif yaklaşım ile uzun ve kısa vadeli gereksinimleri dengeleyerek gelecekteki riskleri yönetmek

7.MEVZUATA UYUM
• Yürürlükteki mevzuatlara tam uyum sağlamak

8.MUTLU İŞYERİ
• Eğitim ve tecrübe ile çalışanların yetkinlik ve farkındalıklarını sürekli geliştirilmek
• İGDAŞ’ın sahip olduğu saygınlık ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda tek bir vücut gibi çalışmak