431 Ar-Ge - İgdaş

1 Müteahhit Malzemeleri Kontrolü

Servis hattı ve/veya iç tesisat (servis kutusu veya istasyon sonrası tesisat) işlerinin EPDK ve İGDAŞ nezdinde yetki almış müteahhit firmalar tarafından yapıldığı durumlarda; bu firmalarca temin edilecek yatırım malzemeleri uygunluk kontrollerine tabi tutulur.

Bu kapsamda oluşturulacak tesisatlar, işletme basıncı açısından değerlendirildiğinde ağırlıklı olarak 0.3 bar ve 4 bar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. İstisnai olarak müşteri istasyonu sonrası hatların 4 bar üzeri olması durumu da aynı kapsamda değerlendirilir. Bununla birlikte malzeme kontrollerine ek olarak uygulama aşamaları da İGDAŞ sorumlu birimlerince kontrol edilir. 

İşletme basıncı hangi seviyede olursa olsun tesisat üzerinde kullanılacak her ürünün daha önce İGDAŞ tarafından,  “üretici firma ve ürün” uygunluk kontrolleri gerçekleştirilerek İGDAŞ sorumluluk sahasında kullanılmış marka ve modeller kapsamında olması  ve İGDAŞ teknik şartnamelerine uyması gerekir.

İşletme basıncı 0.3 bar ise                                                                                       
Bu kapsamdaki malzemelere ait kontrol işlemleri yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda sertifikasyon bazında AR-GE Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Ürünlere ait fiziksel kontroller ise gaz açma işlemini gerçekleştirilecek  olan İç Tesisat Müdürlüğü veya ilgili Bölge Müdürlüğü’ne bağlı birimler tarafından yapılır. 

İşletme basıncı 4 bar  ve üstü ise                                                                                                                      
Bu kapsamdaki malzemelere ait kontrol işlemleri AR-GE Müdürlüğü tarafından yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda öncelikle sertifikasyon bazında gerçekleştirilir ve uygun kararı verilenler için  müteahhitlere ait stok sahasında fiziksel kontroller yapılır. Ürünler, kontrol sonucu belli olana kadar kesinlikle kullanılmamalıdır.  Özellikle polietilen (PE) ürünler doğru depolanmalı, atmosferik ve çevresel şartlardan kötü yönde etkilenmesi engellenmelidir.

Gerek 0.3 bar gerekse de üst basınçlar için kontrol işlemi uygun olmayan ürün ve/veya sertifika ve depolama hataları gibi nedenlerle olumsuz sonuçlanırsa ( müteakip  ret kararı verilmesi ve bu nedenle ikinci veya daha fazla kontrol taleplerinde cezai müeyyide uygulanır.Aynı şekilde tek bir kullanım noktasına ait kullanılması düşünülen ürünlerin kontrol başvuruları tek seferde yapılmalı aksi takdirde her bir farklı ürün başvurusu için ayrı bir yazılı başvuru gerektiği bilinmelidir.
 
Bazı tesisat ürünlerine ilişkin bilinmesi gerekenler;
• PE borulara ait imal tarihi son 3 ay içinde olmalıdır.
• PE fittinglere ait imal tarihi son 3 yıl içinde olmalıdır.
• Servis regülatörleri ve varsa setleri, servis regülatör vanaları ve regülatör sonrası bağlantı elemanları test işleminden geçeceğinden bu ürünler tutanak yardımı ile İGDAŞ Ünalan İkmal sahasındaki yetkililere teslim edilmelidir.

Kontrol Başvurusu için gerekenler;
• AR-GE Müdürlüğü’ne başvuru dilekçesi verilmelidir.

Başvuru Dilekçesi

 

Tablo örneği
• Tablo halinde verilen her bir ürün için imalatçı veya temsilcisinden alınmış ıslak imzalı ürün sertifikası (EN 10204 3.1.B)

2 ​Müşteri İstasyonu Kontrolü (RMS-B)

Kısaca RMS-B olarak adlandırılan Müşteri İstasyonu Kontrolü, dağıtım hatları üzerinde teçhiz edilen “Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonları’dır. Gaz kullanım sözleşmesinde belirlenen kapasiteye bağlı olarak servis kutularının yetersiz kaldığı durumlarda tercih edilirler. 
Dağıtım hattı üzerinde bulunduğu noktaya göre iki ana gruba ayrılırlar:

1) Çelik Hattan Beslenen Müşteri İstasyonları
Giriş tarafındaki öngörülen basınç değeri minimum 6 bar maksimum 25 bar aralığında olup  çıkış basıncı ayar değerleri 4 bardır.

2) Polietilen (PE) Hattan Beslenen Müşteri İstasyonları
Giriş tarafındaki öngörülen basınç değeri minimum 1 bar maksimum 4 bar aralığında olup  çıkış basıncı ayar değerleri 0.3 bardır.
Gerek çelik gerekse de PE hattan beslenen istasyonlara ait çıkış basıncı değerlerinin yukarıda belirtilen standard değerlerin üzerinde olmasının istendiği özel gereksinimlerde konu ile ilgili istasyon imalatı öncesinde İGDAŞ’ın onayı alınmalıdır.

Müşteri İstasyonları Kabul Süreci
İGDAŞ tarafından müşteri istasyonlarının kabulü için aşağıdaki süreç izlenir: 
• Gaz kullanacak olan kurum ile İGDAŞ Pazarlama Müdürlüğü arasında sözleşme imzalanması
• Müşteri istasyonunun yine müşteri tarafından sözleşmedeki değerleri sağlayacak şekilde İGDAŞ’ın yeterlilik verdiği imalatçıların herhangi birinden  temini. (Liste Pazarlama Müdürlüğü’nden alınabilir.)
• AR-GE Müdürlüğü tarafından istasyon imalatına ait projenin kontrolü
• AR-GE Müdürlüğü tarafından istasyonu oluşturan ekipmanlara ait sertifikasyonların bulunduğu teknik dosyanın kontrolü 
• AR-GE Müdürlüğü tarafından istasyonun imal edildiği noktada Fonksiyon ve Sızdırmazlık testlerine tabi tutulmasıGaz Kullanacak olan kurumun, kurulum noktasına transferine izin verilen istasyon ile ilgili olarak İGDAŞ Pazarlama Müdürlüğü’ne yazılı kontrol talebinde bulunması.

Müşteri istasyonun kullanımı aşamasında da aşağıdaki kontroller gerçekleştirilir: 
           - Teknik Emniyet ve Scada Müdürlüğü tarafından Scada Saha Şefliği kontrolü
           - Bağlı bulunulan Bölge Müdürlüğü tarafından Bakım Onarım Şefliği kontrolü
           - AR-GE Müdürlüğü tarafından Kalite Kontrol Şefliği kontrolü

3 Yatırım Malzemeleri Kalite Kontrolü

İGDAŞ’ın sorumluluk sahasında gerçekleştirilen altyapı faaliyetlerinde adım adım aşağıdaki süreç izlenir.
• Altyapı projelerinin oluşturulması
• Oluşturulan projeler kapsamında malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi
• Belirlenen miktarlara göre satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi
• İGDAŞ’a teslim edilen ürünlerin “İGDAŞ Teknik Şartnameleri” kapsamında Giriş Kalite Kontrolü’nün yapılması
• İşlemi tamamlanan ürünlere ait evrakın sırası ile İkmal Müdürlüğü ve Satın Alma Müdürlüğü’ne ulaştırılması
şeklindedir.
Süreçten de anlaşılacağı üzere,  İGDAŞ misyon ve vizyonu  doğrultusunda  “Sürekli, Emniyetli ve Kesintisiz” gaz arzının süratli bir şekilde sağlanması;
• Teknik Şartnameler sayesinde doğru ürünlerin belirlenmesi, 
• Ürünlerin,  uygun maliyetle ve hızlı bir biçimde temini,
• Ürün ve altyapı kontrollerinin uygun ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi
ile mümkün olmaktadır.

TEKNİK ŞARTNAMELER
İGDAŞ için güvenlik çalışmalarının her aşamasında birincil öncelikli konudur. Gerekli önlemler alınmadığında yanıcı ve patlayıcı akışkanların dağıtımında oluşabilecek problemler istenmeyen sonuçların doğmasına yol açabilir. Bu nedenle altyapının güvenliği, gerek bu altyapının inşasında gerekse de işletme aşamalarında üzerinde durulması gereken en önemli konuların başında gelir.
Güvenli bir altyapının ilk şartı, altyapı bileşenlerinin kullanım amacına uygun ve emniyetli bir şekilde temin edilmesidir. 
Bu noktada, ihale veya doğrudan temin şeklinde alınan altyapı yatırım malzemelerine ait yeterlilik özelliklerinin oluşturulması ve bu hususlar doğrultusunda gerçekleştirilen uygunluk değerlendirmesi AR-GE Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır. 
İGDAŞ’ta, altyapının inşasında ve işletme aşamasında güvenlik için “Uygun Ürün”-“Kontrol”-“Doğru Uygulama” şeklinde tanımlanan zincirin her bileşeninin problemsiz işlemesi temel esastır.
Bu nedenle, hangi ürünün uygun olacağının belirlenmesi ve teslim edilen ürünlerin şartları sağlayıp sağlamadığının kontrolü kadar üretimin hassas ve şartlara uygun gerçekleştirilmesi de İGDAŞ için olmazsa olmaz bir olgudur.
Bu kapsamda üreticilerin, Yazılı Teknik Şartnamelere bağlı kalarak imalatlarını gerçekleştirmeleri gerekir. Bununla birlikte uygun olan ürünlerin seçiminde, malzeme tedariki noktasında İGDAŞ ile doğrudan temas halinde olsun veya olmasın tüm üreticiler ile teknik işbirliği ve bilgi paylaşımı azami önem arz etmektedir.

Numune Ürün Kontrolü
İGDAŞ, satın alma işlemine ait sözleşmenin onaylanmasını takip eden süreçte “Numune Ürün Kontrolü” adı verilen işlemi gerçekleştirir. Numune Ürün Kontrolü işlemi gerek İGDAŞ’ın gerekse tedarikçi firmanın herhangi bir mağduriyet yaşamaması açısından büyük önem taşıyan bir adımdır. Zira bu sayede ürün teslimatında belirlenen standartların altında bir ürünle karşılaşılması ve buna bağlı “Ret” kararı ihtimali asgariye indirilmiş olur. Numune Ürün Kontrolü işleminde, AR-GE Müdürlüğü - Kalite Kontrol Şefliği’nden ilgili onayların alınması ve takiben ürün parti teslimatlarının gerçekleştirilmesi gerekir.

KABUL EDİLEBİLİR KALİTE SEVİYESİ ( AQL )
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi  Standardı kapsamında kontroller, hata ayıklama yerine hata tespiti ve engellemesi prensibine göre gerçekleştirilir. Bir ürün partisine kabul/ret uygulaması bu çerçevede yapılır. Bu kapsamda teslim edilen ürün partilerinden, ürünün özelliği ve sayısına bağlı olarak İGDAŞ kalite sisteminde kayıtlı bulunan ve Kalite Kontrol Sistemi tablosunda belirtilen miktarlarda örnek parti alınarak kontrol işlemleri gerçekleştirilir.