English

Evrak Takibi

1 9 O c a k 2 0 1 3 t a r i h v e 2 8 5 3 3 s a y ı l ı R e s m i G a z e t e d e y a y ı n l a n a n
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130119-8.htm) Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin,
Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma başlıklı 7. maddesinde;
(1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması
zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.
(2) Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya
yetkili merciler nezdinde ki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.
(3) Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın
zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta
ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir.
(4) Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların, elektronik yolla tebligat
almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdinde ki işlemlerinde elektronik tebligat
adresini bildirmeleri gerekir. Bu muhatapların, tebliğ çıkaran merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata
elverişli olmaması halinde, bunlara, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu durumda
gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş olduğu adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına ilişkin
şerh düşülür denilmektedir.
İGDAŞ'ın KEP adresi, igdas.gazdagitim@hs01.kep.tr olup, Şirketimiz ile yapılacak yazışmaların KEP adresimiz
üzerinden yapılması gerekmektedir.