English <

TOPLUMSAL SORUMLULUĞA İLİŞKİN DETAYLAR

Kurumsal Sorumluluk, iş stratejilerimizin  ve faaliyetlerimizin yapılandırılmasında, iç ve dış paydaşlarımızın bütününü kapsayan bir yönetim yaklaşımı olarak ele alınılmaktadır.

Ekonomik, çevresel ve sosyal performanslarımızda kaynakların sürdürülebilirliği önceliğimizdir. Ekonomik ve çevresel performanslarımız ile birlikte ele aldığımız sosyal performanslarımız altında, iş sağlığı ve güvenliği, çalışanlarımızın mesleki eğitimi ve gelişimi, istihdam politikalarımızda fırsat eşitliği ve çeşitlilik, yasal uygunluk ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz yer almaktadır.

Şirketimiz çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamu yararına yönelik olarak desteklenen ve öncülük edilen sosyal çalışmalara duyarlıdır.

Finanse edilen projelerin çevre ve kamu sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun olmasına özen gösterilmektedir.

Şirketimiz bugüne kadar çevre korumasına yönelik herhangi bir suçlama veya yaptırım ile karşılaşmamış ve aleyhe bir dava açılmamıştır.

Şirketimiz, sosyal sorumluluk açısından katkı sağlama kapsamında, kullanılmış kağıtların geri kazanımının teminine yönelik olarak çalışmalarda bulunmuştur.

İş dünyasında hemen hemen tüm kuruluşların asli faaliyetlerinin çevre ve toplum üzerine farklı seviyelerde olumsuz etkisi olabilmektedir. İGDAŞ’ımızın ise ana faaliyeti olan kesintisiz doğalgaz arzını sürdürdüğü müddetçe çevre ve toplum üzerinde pozitif etkisi devam etmektedir. Bunun ötesinde sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek stratejik amaç doğrultusunda kurumsal sosyal sorumluluk bilinci ile faaliyetlerini yürütmektedir.

 

Türkiye’nin en büyük 50 özel şirketinin “Etik Hesap Verebilirlik Skoru” (Accountability Rating) değerlendirmesinde İGDAŞ 27. sırada yer almıştır ve İGDAŞ’ın etik davranışı ile ilgili hiçbir dava açılmamıştır.

Isı danışma, call center ve web üzerinden İstanbul halkının çeşitli bilgilendirme talepleri alınmaktadır ve %100 yanıtlama oranıyla gelen talepler yıllar itibariyle sürekli artış göstermektedir.

Çevre Sorumluluğumuz:

Şirketimiz 2004 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulamaktadır. Çevresel performans, ürünümüzün (doğalgaz) ve faaliyetlerimizin çevresel performansı olarak iki boyutta ele alınmaktadır.

Ürünümüzün çevresel etkisi pozitiftir. İGDAŞ’ın faaliyete geçmesi ile İstanbul havasının kirlilik değerleri abone sayısının artışına paralel olarak 1994 yılından itibaren Çevre ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği sınır değer hedeflerinin altına, 1995 yılından itibaren ise İGDAŞ’ın da hedefi olan WHO sınır değer hedefinin altına inmiştir.

İstanbul’un nüfusu ve trafik yoğunluğu, Avrupa Kalite Ödülü alan gaz şirketinin hizmet sunduğu şehrin nüfus ve trafik yoğunluğunun 5 katı büyüklüğünde olmasına karşın, İstanbul’un hava kirliliği verileri bu şehirle karşılaştırıldığında üstün performansı görülmektedir. Aynı şekilde İstanbul’daki SO² oranı dünya şehirleri ile karşılaştırıldığında bu üstün performansın sürdüğü görülmektedir.

Faaliyetlerimizin Çevresel Performansı: ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında İGDAŞ’ın faaliyetlerinden kaynaklanan tüm çevresel riskler değerlendirilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Şekil 8b.13’de faaliyetlerimizin çevresel riskleri özetlenmiştir. Atık Yönetim Planına göre tüm atıklar, tanımlanmış yöntemlerle bertaraf edilmektedir ve ÇYS ve İSG Hedef Modülünde çevresel performansı iyileştirilmektedir.

Tehlikesiz atıklar: Ağırlıklı olarak ofis ortamında oluşan ambalaj atıklarından ve altyapı faaliyetlerinde ortaya çıkan hafriyat atıklarından oluşmaktadır. Ambalaj atıkları, çalışanları bilinçlendirme çalışmaları ile yıllar itibariyle azalma göstermektedir. Dijital doküman yönetimi ve dijital yazışma ortamlarının geliştirilmesi ile özellikle kağıt tüketiminde azalma görülmektedir.

Hafriyat atıklarında ise; tüm atıklar İBB ‘nin göstermiş olduğu izinli döküm sahalarına lisanslı araçlarla gönderilmektedir.

Tehlikeli atıklar: Tehlikeli atık miktarları her bir tehlikeli atık için yapılan iyileştirme çalışmaları sonucu yıllar itibariyle iyileşmektedir. Örnek olarak kırılımlı sonuçlara bakıldığında; doğalgazın kokulandırılmasında kullanılan THT maddesinin bulunduğu variller yüksek miktarda tehlikeli atık ortaya çıkmasına sebep olmaktaydı. Kapalı devre kokulandırma işlemine geçilmesiyle birlikte THT varilleri kullanımdan kalkmış, böylece atık olarak sıfırlanmış ve tehlikeli atık miktarında önemli ölçüde azalma olmuştur.Aynı şekilde, doğalgaz hatlarındaki basıncın arttırılması ve SCADA sistemi otomatik basınç ve debi kontrolü sayesinde bölge regülatörlerinin bakımı esnasında ortaya çıkan kirli filtre sayısı ve elektrot atıkları azaltılmıştır.

Sponsorluklarımızdan bazıları aşağıdadır:               

2009               

Eğitim Her Engeli Aşar Projesi Sponsorluğu

Dünya Çevre Günü Etkinlikleri

Beyaz Ay Derneği Görme Engelliler Takvimi Sponsorluğu

2010                

İlköğretim Okullarında Doğalgazın Güvenli Kullanımı Eğitimi

İlçelerde Doğalgazda Güvenlik Ve Tasarruf Seminerleri

INGAS BALKAN Organizasyonu

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Türkiye Enerji Zirvesi Sponsorluğu

12.Uluslararası Enerji Arenası Sponsorluğu

Doğalgaz Meslek Standartları Kitabı Sponsorluğu

2010 Avrupa Kültür Başkenti Temiz Hava Sponsoru İGDAŞ İmaj Kampanyası

2011           

2. Ulusal enerji verimliliği

20 kalite kongresi, 
24. Tüketici zirvesi

Enejıi arenası sponsorluğu,

ICCI  2011 bildiriler sponsorluğu,

Türkiye enerji zirvesi gas power kongre sergi,

Üniversiteler arası reklam yarışması sponsorluğu

2012               

3. ulusal enerji verimliliği sponsorluğu

21. Kalite kongresi  sponsorluğu,

Altın pusula sp, avrupa korozyon kong sponsorluğu,

Eğitim her engeliaşar projesi sponsorluğu,

ICCI 2012 sponsorluğu,

Türkiye eneji oscarları  sponsorluğu,

3. Türkiye enerji zirvesi kongre ve sponsorluğu,